Regulamin stary

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

I.

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają :

 1. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
 2. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia w ramach Sklepu .
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto Klienta – podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia, wyrażać opinie na temat Produktów oraz kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień.
 6. Login Klienta – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu rejestracji.
 7. Produkt – Towar i Usługi prezentowane w Sklepie Internetowym
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. , Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 9. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.atrwear.com za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia (kupić Produkty).
 10. Strona – Usługodawca i Klient.
 11. Treści – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, opisy, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane w Sklepie, m.in. poprzez odesłanie internetowego „linku” do innej strony internetowej.
 12. Towar - rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży
 13. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Sklepu.
 14. Usługa ubezpieczeniowa (ubezpieczenie) – Usługa polegająca na informowaniu Klienta o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia z podmiotem zewnętrznym,
 15. Usługodawca – H.U. Bożena Kusina, ul. Konrada Guderskiego 1/69, 80-180 Gdańsk, NIP 586-105-22-48
 16. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 17. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz . U . Nr 141 , poz. 1176 ze zm.).
 18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz . U . Nr 144 , poz. 1204 ze zm.).
 19. Zamówienie – oświadczenie woli klienta , zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego i/lub drogą telefoniczną , określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu.

II.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady składania Zamówień przy wykorzystaniu porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego oraz oferowanych za jego pośrednictwem usług

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem , o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.)

3. Sklep internetowy prowadzony jest przez H.U. Bożena Kusina, ul. Konrada Guderskiego 1/69, 80-180 Gdańsk, NIP 586-105-22-48

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego ;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego ;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczna Zamówień w ramach sklepu internetowego ;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

 1. Umożliwia Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym i zawierania umów sprzedaży Produktów na odległość
 2. Udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym

6. Do zawarcia przez Klienta Umowy ubezpieczeniowej stosuje się postanowienia właściwej dla niej regulaminów, ogólnych warunków umów, wzorców umowy itp. stosowanych przez podmiot zewnętrzny, z którym zawierana jest Umowa ubezpieczeniowa. Usługodawca jest podmiotem jedynie informującym o możliwości zawarcia przez Klienta Umowy ubezpieczeniowej i nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w związku z jej zawieraniem przez Klienta.

7. Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali zamówień za pośrednictwem telefonicznym, niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.

8. Korzystanie przez Klienta z możliwości dokonania Zamówienia drogą telefoniczną związane jest z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Usługodawcę, ale przez dostawcę usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient. Koszt połączeń naliczany jest według taryfy operatora usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta Klient.

9. Klienci posiadają dostęp do Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie do tego czy dokonali Rejestracji.

10. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

11. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dla Klientów, którzy spełnią określone warunki (np. wiek 18 lat). Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych usług będzie każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych serwisu www.atrwear.com Powyższe obowiązuje, pod warunkiem że nie naruszy to praw przysługujących Konsumentom.

12. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
 2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,
 3. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

13. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu:

 1. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła,
 2. dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz
 3. tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.

14. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

15. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

16. Informacja o cenie podawana na stronie www.atrwear.com ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV ust. 8 punkt8 Regulaminu. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów. W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem powyższej wiadomości e-mail.

17. Bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl)


III.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w Sklepie w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2.Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zastaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Klienta ze Sklepu (w przypadku braku Rejestracji). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług , w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.


6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nie przekazywania treści zabronionych treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania , w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. niepodejmowania działań takich jak : rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego nie zamówionej informacji handlowej (spam ),
 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów,
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób zgodny przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa , postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

7. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego i/lub podczas dokonywania Zamówienia, w tym za pośrednictwem BOK.

8. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dokonywania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego lub Usług oferowanych w ramach Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

 1. podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,
 3. dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa oraz
 4. narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień i Rezerwacji Produktów i ich kilkakrotne nieodbieranie, pod warunkiem że powyższe nie stanowi przypadków, o których mowa w treści Art. VI niniejszego Regulaminu.

9. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego na podstawie postanowień Art. III ust. 10 Regulaminu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

 

IV.

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient może zamówić tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego wybrane Produkty. Umowa sprzedaży zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV, ust. 8 pkt b Regulaminu. W przypadku złożenia Zamówienia drogą telefoniczną i niepodania przez Klienta adresu e-mail Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z potwierdzeniem przez Usługodawcę złożenia Zamówienia w trakcie rozmowy telefonicznej.

 

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.atrwear.com dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu drogą telefoniczną, należy zadzwonić na odpowiedni numer (wskazany m.in. w treści aktualnych ogłoszeń reklamowych Usługodawcy lub na stronie internetowej Sklepu Internetowego), a następnie dokonać wyboru tego Produktu i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu u usługodawcy.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące :

a) podmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług , w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów ( jeśli występują ),

 1. wybranej metody płatności,
 2. czasu dostawy.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży , zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, a w szczególności:

 1. e-mail będący potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia
 2. e-mail o tytule „Zamówienie nr AAA/BBBB – potwierdzenie zamówienia” potwierdzające wszystkie istotne elementy Zamówienia

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej w pkt 8b.

9. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV ust. 8 punkt b powyżej. W powyższym terminie Klient jest uprawniony do anulowania Zamówienia i/lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą. Usługodawca zapewnia Klientowi prawo wglądu lub uzyskania informacji telefonicznej w zakresie treści Zamówienia.

10. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc. Klient ma możliwość uiszczenia ceny– m.in. gotówką przy odbiorze dostawy, przelewem bankowym lub poprzez płatność elektroniczną realizowaną w serwisie rozliczeniowym.

11. W przypadku korzystania przez Klienta z bonusów w programach lojalnościowych współpracujących z Usługodawcą, kuponów rabatowych, kodów rabatowych itp. Klient zostanie odrębnie powiadomiony w trakcie składania Zamówienia o możliwości wykorzystywania bonusów do uiszczenia ceny zarezerwowanych lub zamówionych Produktów.

12. Zamówienie Produktu zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.

13. W przypadku złożenia Zamówienia dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie trzydziestu (30) dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile przy Towarze nie zaznaczono inaczej.


14. Usługodawca może dostarczyć zamówione Towary przesyłką kurierską, pocztową lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu. Koszty dostawy i ewentualne koszty dodatkowe zostaną wyraźnie wskazane w czasie składania Zamówienia.

15. Informacja o dostępności Produktu jest zapewniana każdorazowo przy danym Produkcie na stronie Sklepu Internetowego lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

16. Klient jest uprawniony korzystać z dostępnych usług w zakresie informowania przez Usługodawcę o bieżącym statusie Zamówienia.

17. W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub w trakcie rozmowy telefonicznej. . Klient obowiązany jest podać swoje rzeczywiste dane osobowe oraz inne dane wymagane do realizacji Zamówienia.

18. Zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem że zamówione Produkty będą dostępne. W przypadku niedostępności danego Produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Zamówienia z powodu braku Produktów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji. W przypadku braku Produktu lub braku woli Klienta dalszej realizacji Zamówienia, Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat.

19. Termin realizacji Zamówienia zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail, o której mowa w art. IV ust. 8 punkt b powyżej lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

20. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu.

 

21. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:

 1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
 2. niekompletności przesyłki,
 3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient powinien sporządzić protokół odbioru przesyłki zawierający ww. niezgodności oraz niezwłoczne przesłać powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.


22. Realizacja Zamówienia złożonego przez Klienta drogą telefoniczną dokonywana jest przez Sklep Internetowy.

23. Usługodawca, o ile sam nie ponosi winy, nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uiszczenia przez Klienta płatności za pośrednictwem serwisów rozliczeniowych.


24. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V.

UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa- prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres podany w niniejszym Regulaminie.

2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: H.U. Bożena Kusina, ul. Za Muram2/10, 80-823 Gdańsk

3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

4. Prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 1. rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy;
 2. nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 4. towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 6. dostarczania prasy ; oraz
 7. usług w zakresie gier hazardowych.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni

6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7. Towar powinien być zwrócony na adres H.U. Bożena Kusina, ul. Za Murami 2/10, 80-823 Gdańsk, w ciągu 14 dni od jego otrzymania.

8. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

VI.

NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ.

1. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. W przypadku gdy Klientem jest osoba nie będąca Konsumentem Strony postanawiają, iż wyłączają przepisy dotyczące rękojmi za wady określone w Kodeksie Cywilnym.

3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

4. Usługodawca nie jest producentem Towarów. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży lub gwarancji producenta jak również nieprawidłowego wykonania Usług dodatkowych można składać pisemnie pod adresem: H.U. Bożena Kusina, ul. Za Murami 2/10, 80-823 Gdańsk, a w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji producenta towaru.

5. Dodatkowych informacji o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji udziela Dział Obsługi Klienta pod numerem telefonu 505-044-467

 

 

VII.

REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu , w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć, jeśli to możliwe, wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego rozdziału przysługuje Klientowi w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego .

3. W trakcie korzystania ze Sklepu, Klient może powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości usług Sklepu .

4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres H.U. Bożena Kusina, ul. Za Murami 2/10, 80-823 Gdańsk

5. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie jednego (1) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta, co jednak nie uchybia ogólnie obowiązującym przepisom prawa.

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia.

7. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia Usługodawcy reklamacji.

8. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu .

9. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie poinformuje Klienta.

10. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.


VIII.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych, występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego i oferowanych za jego pośrednictwem usług.

2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania ze Sklepu sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Sklepem.

3. Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu Internetowego przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami.

5. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie lub BOK, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, zmiany funkcjonalności serwisu.

…….

IX.

POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI

1.Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2.Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.

3.Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.

4.Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.

 

X.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W takim wypadku Strony zgodnie ustalają, że w miejsce nieważnego postanowienia zastosowanie znajdzie postanowienie najbliższe celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

4. Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.

5. Prawem właściwym do stosowania niniejszego Regulaminu oraz zawarcia i wykonania Umowy jest prawo polskie.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przed wejściem w życie tych zmian będą realizowane za zasadach dotychczasowych. W przypadku Klientów zarejestrowanych zostaną oni powiadomieni o zmianach oraz możliwości ich akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie Internetowym licząc od chwili wejścia w życie tych zmian. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

8. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.03.2016 r.

 

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów